Septemberbrief 2015

 

Inhoudsopgave

Septemberbrief 2015. 1

1      Inleiding. 3

2      Belastingplannen 2016. 3

2.1 Inkomstenbelasting. 3

2.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf 3

2.1.2 Verhoging inkomensgrens 52%-tarief 3

2.1.3 Verhoging arbeidskorting maar afbouw start bij lager inkomen. 3

2.1.4 Algehele afbouw algemene heffingskorting. 3

2.1.5 Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting. 3

2.1.6 Eenmalige verhoging ouderenkorting. 3

2.1.7 Wijziging informatieverplichtingen eigenwoninglening bij de familie of eigen BV. 3

2.1.8 Verzachting sanctie bij betalingsachterstand eigenwoningschuld. 4

2.1.9 Ook imputatie bij vrijstelling spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning. 4

2.1.10 Toch dubbele vrijstelling voor polissen bij ontbreken dubbele begunstiging. 4

2.1.11 Kinderalimentatieverplichting niet in box 3. 4

2.1.12 Vanaf 2016 één beschikking voor S&O en RDA. 4

2.1.13 Beperking belastingontwijking emigrerende DGA. 4

2.1.14 Nieuwe box-3-heffing gunstig voor kleine vermogensbezitter 5

2.2 Loonheffing. 5

2.2.1 Aanscherping gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling. 5

2.3 Schenk- en erfbelasting. 5

2.3.1 Hernieuwde verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. 5

2.4 Overige belastingen en toeslagen. 6

2.4.1 Jaarbetaling MRB vervalt per 1 juli 2016. 6

2.4.2 Erfpachtlease gelijk behandeld als sale-leaseback. 6

2.4.3 Minder kosten voor kinderopvang. 6

2.4.3.1 Maximum uurprijzen kinderopvang vanaf 2016. 6

2.5 Pensioen en lijfrente. 6

2.5.1 Afkoop woekerpolis minder zuur 6

2.6 Sociale zekerheid en arbeidsrecht 6

2.6.1 Premiekorting arbeidsgehandicapten voor doelgroep banenafspraak. 6

2.6.2 Nieuw loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen. 7

2.6.3 Omvorming premiekortingen. 7

3      Tips, actie- en aandachtspunten najaar 2015. 7

3.1 Tips, actie- en aandachtspunten voor alle ondernemers. 7

3.1.1 Einde VAR per 1 januari 2016 – nu al overeenkomsten voorleggen?. 7

3.1.1.1 Overeenkomsten voorleggen?. 7

3.1.2 Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 aangescherpt 8

3.1.2.1 De nul-emissieauto van de zaak. 8

3.1.2.2 De hybride auto van de zaak. 8

3.1.2.3 De zuinige auto van de zaak. 8

3.1.2.4 Overgangsregeling. 8

3.1.3 Rentevoordeel personeelslening wordt belast 8

3.1.4 Meer tijd voor WAS-proof maken loonadministratie. 9

3.1.5 Doe verzoek teruggaaf buitenlandse btw uiterlijk op 30 september 2015. 9

3.1.6 Let op de terugkeerpremie bij overstap van privaat naar publiek bestel 9

3.1.7 Eigenrisicodrager worden of in het publiek bestel blijven?. 9

3.1.8 Verruiming premiekorting voor aannemen werkloze jongeren. 10

3.1.9 Opzegverbod ‘arbowerknemers’ in werking getreden. 10

3.1.10 Pak arbeidsomstandigheden en scholing van uw werknemers aan. 10

3.1.11 Gewijzigde ketenregeling. 10

3.1.12 Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding. 10

3.1.13 Transitievergoeding voor kleine werkgevers. 11

3.1.14 Gewijzigde route ontslagaanvraag. 11

3.1.15 Wijzigingen in de WW.. 11

3.1.16 Nieuw: bedenktermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden. 11

3.1.17 Wijzigingen AOW-er 11

3.2 Tips, actie- en aandachtspunten voor ondernemers zonder BV. 12

3.2.1 Verbetering bescherming pensioen zzp-er op komst 12

3.3 Tips, actie- en aandachtspunten voor ondernemers met BV. 12

3.3.1 Wijziging regels verzekeringsplicht DGA. 12

3.3.2 Nog steeds veel onduidelijk over wijziging pensioen in eigen beheer 12

3.4 Tips, actie- en aandachtspunten alle belastingbetalers. 12

3.4.1 Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 aangescherpt 12

3.4.2 Nog extra aflossen op de eigenwoningschuld. 12

3.4.2.1 Let op bij spaar- en bankspaarhypotheken. 13

3.4.2.2 Beperking renteaftrek bij latere verhuizing. 13

3.4.3 Vraag tijdig voorlopige aanslag aan en betaal minder box-3-belasting. 13

3.4.3.1 Tegemoetkoming. 13

3.4.4 Profiteer dit jaar nog van de afkoopregeling levenslooptegoed. 13

3.4.5 Belastingvrije schenking 2014 nog besteden aan renovatie. 13

3.4.6 Nederlanders in Duitsland met bedrijfspensioen- of lijfrente-uitkering opgelet 14

3.4.6.1 Doe een beroep op de overgangsregeling. 14

4      Onlangs in werking getreden wet- en regelgeving. 14

4.1 AOW-leeftijd versneld omhoog. 14

5      Aanhangige wet- en regelgeving. 14

5.1 Minder en korter partneralimentatie. 14

5.2 Ook de kinderalimentatie gaat op de schop. 15

5.3 Beperking wettelijke gemeenschap van goederen. 15

5.4 Naam curator al bekend vóór faillietverklaring. 15

5.5 Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd. 15

 

1          Inleiding

 

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Met deze brief informeren wij u graag over de Belastingplannen 2016 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele inmiddels zijn aangenomen, zoals de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Andere wetsvoorstellen zijn nog in de maak (Autobrief 2.0) of in behandeling bij de Eerste of Tweede Kamer en kunnen dus op onderdelen nog wijzigen. Naast informatie over nieuwe wetgeving, bevat deze brief ook een overzicht met tips, actie- en aandachtspunten waarmee u uw fiscale voordelen dit jaar nog optimaal kunt benutten.

 

2          Belastingplannen 2016

 

2.1 Inkomstenbelasting

2.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf

Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen bedraagt 42%. Een belastbaar inkomen uit box 1(inkomen uit werk en woning) van meer dan € 13.767 tot € 57.585 valt in 2015 in deze tariefschijven. Kortom, het inkomen van de meeste mensen wordt tegen 42% belast. Maar als het aan dit kabinet ligt, wordt het tarief in de tweede en derde belastingschijf verlaagd tot 40,15%.

 

2.1.2 Verhoging inkomensgrens 52%-tarief

Heeft u nu een belastbaar inkomen van meer dan € 57.585? Iedere euro die u meer verdient, wordt dan belast tegen 52% in plaats van 42%. Volgend jaar gaat deze inkomensgrens omhoog. U betaalt dan pas vanaf een belastbaar inkomen van € 66.421 over iedere euro 52% inkomstenbelasting.

 

2.1.3 Verhoging arbeidskorting maar afbouw start bij lager inkomen

De arbeidskorting bedraagt nu maximaal € 2.220. De korting wordt in 2016 verhoogd tot maximaal

€ 3.103 bij een arbeidsinkomen van ongeveer € 20.000. Tot een arbeidsinkomen van ongeveer

€ 107.000 krijgt u volgend jaar meer arbeidskorting dan dit jaar. De afbouw van de arbeidskorting begint al wel bij een arbeidsinkomen van ongeveer € 34.000. Dit jaar begint die afbouw pas bij een arbeidsinkomen van € 49.770. Heeft u in 2016 meer arbeidsinkomen dan € 111.600, dan ontvangt u geen arbeidskorting meer. Dit jaar is dat nog minimaal € 184.

 

2.1.4 Algehele afbouw algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt steiler afgebouwd dan in het vorige Belastingplan 2015 is bepaald. Bovendien vervalt deze korting geheel voor de hogere inkomens. In 2015 wordt de algemene heffingskorting niet verder afgebouwd dan tot € 1.342, maar in 2016 wordt deze korting volledig afgebouwd. De afbouw met 4,796% begint bij het einde van de eerste belastingschijf (ongeveer € 20.000) en eindigt bij het eindpunt van derde belastingschijf (ongeveer € 66.000). Heeft u meer inkomen dan heeft u vanaf 2016 geen algemene heffingskorting meer.

 

2.1.5 Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting

Werkt u en heeft u een kind in de leeftijd tot 12 jaar? In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is het geval als u geen fiscale partner heeft of als u die wel heeft maar uw arbeidsinkomen lager is dan dat van uw partner. De hoogte van de korting hangt af van uw arbeidsinkomen. Bij een arbeidsinkomen van tenminste € 4.881 (in 2015: € 4.857) of als u de zelfstandigenaftrek krijgt (of kunt krijgen), bedraagt de korting minimaal € 1.039 (in 2015:

€ 1.033). Daarboven loopt de korting op met 6,159% (in 2015: 4%)  tot maximaal € 2.769 (in 2015:

€ 2.152). Dat maximum bereikt u bij een inkomen van € 32.970 (in 2015: € 32.832).

 

2.1.6 Eenmalige verhoging ouderenkorting

Om het koopkrachtverlies van gepensioneerden te repareren wordt de ouderenkorting in 2016 eenmalig verhoogd met € 139 tot een inkomen van ongeveer € 35.000. De ouderenkorting bedraagt in 2016 € 1.187 (in 2015: € 1.042).

 

2.1.7 Wijziging informatieverplichtingen eigenwoninglening bij de familie of eigen BV

Als u in 2014 een woning heeft gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV, dan kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2015. Daarnaast moet u bij een wijziging van een eigenwoninglening bij uw familie of bij uw eigen BV die wijziging vóór 1 februari van het volgende jaar bij de Belastingdienst hebben gemeld. Meldt u niet tijdig, dan vervalt in beide gevallen tijdelijk de renteaftrek. Deze sanctie vervalt vanaf het aangiftejaar 2016. Vanaf dat belastingjaar hoeft u deze informatie alleen nog aan te geven in de IB-aangifte.

 

2.1.8 Verzachting sanctie bij betalingsachterstand eigenwoningschuld

Eigenwoningschulden die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan moeten jaarlijks ten minste annuïtair worden afgelost. Een betalingsachterstand is tijdelijk toegestaan maar als u de betalingsachterstand niet binnen de gestelde termijnen inhaalt, verhuist de eigenwoningschuld permanent naar box 3. De renteaftrek vervalt dan definitief. Lost u deze schuld af en gaat u een nieuwe schuld aan, dan wordt deze schuld ter grootte van de oude eigenwoningschuld die naar box 3 is overgegaan, niet aangemerkt als een eigenwoningschuld. Het permanente verlies van de renteaftrek vervalt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Een eigenwoningschuld gaat nog wel naar box 3 onder de gegeven omstandigheden, maar kan ook weer terugkeren naar box 1 als u weer aan de aflossingseis voldoet.

 

2.1.9 Ook imputatie bij vrijstelling spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

Er geldt in box 1 een vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). De vrijstelling voor de SEW of de BEW hoeft tot nu toe niet verminderd te worden met de vrijstelling in box 3 van een kapitaalverzekering van vóór 14 september 1999. Deze imputatie moet wel plaatsvinden bij de vrijstelling voor de KEW. Dit onderscheid was nooit de bedoeling en dus wordt dit gelijkgetrokken. Imputatie moet nu ook bij de vrijstelling voor de SEW en de BEW plaatsvinden.

 

2.1.10 Toch dubbele vrijstelling voor polissen bij ontbreken dubbele begunstiging

Fiscale partners die bij leven gebruik wensen te maken van de dubbele vrijstelling bij een zogenoemde Brede Herwaarderingspolis, een SEW, KEW of BEW moeten beide begunstigden zijn. Die dubbele begunstiging wordt vaak vergeten waardoor de dubbele vrijstelling niet kan worden benut. Dat wordt vanaf 1 januari 2016 toch mogelijk. De fiscale partners moeten daartoe bij het indienen van de aangifte een gezamenlijk verzoek doen op basis waarvan de uitkering bij ieder voor de helft opkomt. Zij kunnen dan vervolgens ieder hun eigen vrijstelling benutten.

 

2.1.11 Kinderalimentatieverplichting niet in box 3

Kinderalimentatierechten zijn geen bezitting voor de rendementsgrondslag van box 3. Maar sinds 1 januari jl. wordt de kinderalimentatieverplichting wel als schuld in aanmerking genomen in box 3. Dit hangt samen met het vervallen van de aftrek uitgaven van levensonderhoud van kinderen. Er is verzuimd om deze verplichting ook uit te sluiten van box 3. Dat gaat alsnog gebeuren per 1 januari 2017.

 

2.1.12 Vanaf 2016 één beschikking voor S&O en RDA

Vanaf 2016 worden de afdrachtvermindering S&O en de RDA samengevoegd tot één WBSO-regeling. De nieuwe regeling geldt voor alle S&O-kosten, naast loonkosten dus ook voor andere kosten en uitgaven voor S&O. De nieuwe WBSO-regeling kent twee schijven van 32% tot € 350.000 (in 2015 tot € 250.000) S&O-kosten en 16% bij meer kosten (in 2015: 35% en 14%). De startersschijf wordt verlaagd van 50% naar 40%. Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt. Een S&O-forfait vervangt het huidige RDA-forfait. De kosten worden via de loonheffing verrekend. RVO.nl zal het aanvraagprogramma voor de nieuwe regeling tijdig openstellen zodat uiterlijk eind november 2015 de aanvragen met als startmaand januari 2016 kunnen worden ingediend.

 

Let op

De hoogte van de RDA is nu nog afhankelijk van de winst. Dat is in 2016 dus niet meer zo, waardoor u ook als (startende) innovatieve ondernemer die niet of nauwelijks winst maakt, van de regeling gebruik kunt maken. Een ander voordeel is dat u in 2016 nog maar één beschikking hoeft aan te vragen.

 

2.1.13 Beperking belastingontwijking emigrerende DGA

Heeft u een aanmerkelijk belang (ten minste 5%-aandelenbezit)? Als u emigreert, legt de Belastingdienst u een zogenaamde conserverende aanslag op over de waardeaangroei van uw aandelenbezit in de periode dat u in Nederland woonde. U hoeft deze aanslag alleen te betalen als u binnen 10 jaar na uw vertrek 90% of meer van de winstreserves in uw vennootschap uitkeert of als u de aandelen verkoopt. Na 10 jaar wordt de aanslag kwijtgescholden. Deze kwijtschelding is per 15 september 2015, 15.15 uur geschrapt. De conserverende aanslag blijft voortaan dus voor onbepaalde tijd openstaan. Bovendien gaat u over iedere winstuitkering naar rato belasting betalen. De maatregel geldt niet voor aanmerkelijkbelanghouders die al in het buitenland wonen. Op hen blijft de huidige regeling van toepassing.

 

2.1.14 Nieuwe box-3-heffing gunstig voor kleine vermogensbezitter

U betaalt momenteel meer belasting in box 3 dan dat u aan rendement ontvangt. Dat geldt met name ten aanzien van de rente op uw spaartegoed. Dat vindt ook het kabinet niet eerlijk. Daarom zijn er wijzigingen voorgesteld die vanaf 2017 de verhouding tussen rendement en belasting moeten verbeteren. Zo wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Voor het jaar 2017 wordt het fictief rendement 2,9% tot een vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige), tussen € 100.000 en € 1 miljoen 4,7% en daarboven 5,5%.

 

Tip

Onder de huidige regeling maakt het niet veel uit bij welke partner het vermogen in box 3 wordt aangegeven. Het schuiven met vermogensbestanddelen tussen de partners wordt vanaf 2017 wel van belang in verband met de verschillende fictieve rendementen. Heeft u een box 3-vermogen van

€ 200.000. In dat geval is verstandig om dit over u beiden gelijkelijk te verdelen zodat bij ieder van u het fictief rendement van 2,9% van toepassing is. Verdeelt u niet, dan bedraagt het fictief rendement van het box 3-vermogen boven € 100.000 4,7%.

 

2.2 Loonheffing

2.2.1 Aanscherping gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

U kunt als werkgever bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Voorwaarde daarbij is dat deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (30% of meer) afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Met ingang van 2016 wordt de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling scherper geformuleerd. Met de wijziging wordt verduidelijkt dat het door u aanwijzen van aan een werknemer verstrekte vergoedingen of verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet zijn. Het gaat dus niet meer zozeer om de omvang van de vergoedingen of verstrekkingen zelf, maar dat het gebruikelijk is dat u de eventueel verschuldigde eindheffing voor uw rekening neemt.

 

Let op

Nu is het nog de omvang van de vergoeding of verstrekking die gebruikelijk moet zijn. Per 2016 draait het om de gebruikelijkheid van het betalen van eindheffing door de werkgever. Als een vergoeding of verstrekking op zich al ongebruikelijk is, zal het aanwijzen ervan als eindheffingsbestanddeel dat natuurlijk ook zijn.

 

2.3 Schenk- en erfbelasting

2.3.1 Hernieuwde verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

In 2017 komt er een schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor het kopen van een woning of de aflossing van een hypotheek. Het betreft een structurele verhoging van de bestaande eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (in 2016). Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft echter geen kind te zijn van de schenker.

 

Let op

Tussen oktober 2013 en 1 januari 2015 werd deze vrijstelling tijdelijk ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren. De hoofdregel is ook nu dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven kan gebruikmaken van één van de regelingen. In 2013 en 2014 kon u eerdere schenkingen voor de eigen woning aanvullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000. Dat is ook mogelijk met de permanent verhoogde vrijstelling. Maakt u in 2015 en 2016 gebruik van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (bedrag 2016), dan komt die schenking in mindering op de vrijstelling van € 100.000.

 

2.4 Overige belastingen en toeslagen

2.4.1 Jaarbetaling MRB vervalt per 1 juli 2016

U kunt nu nog de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor een heel jaar in één keer betalen. Deze mogelijkheid vervalt met ingang van 1 juli 2016. U kunt de MRB dan alleen nog per tijdvak van drie maanden vooruit betalen of via maandelijks automatisch afschrijving. De maatregel heeft geen effect op jaarbetalingen tot en met 30 juni 2016. De tot en met die datum gedane jaarbetalingen blijven voor de resterende duur van de betaalde periode geldig.

 

2.4.2 Erfpachtlease gelijk behandeld als sale-leaseback

Om de heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen wordt als financieringsstructuur of bij verkoop van beleggingsvastgoed steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenoemde erfpachtleaseconstructie in plaats van sale-en-leasebackconstructie. Dit zijn economisch gelijke gevallen en moeten daarom ook gelijk worden behandeld. Het is daardoor niet meer mogelijk om in geval van verkoop met gelijktijdige vestiging van een erfdienstbaarheid (of een recht van erfrecht of opstal) de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting te verminderen met de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon of de retributie.

 

2.4.3 Minder kosten voor kinderopvang

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gaan minder betalen voor de kinderopvang. De verhoging wordt vormgegeven door het tegemoetkomingspercentage voor de kosten van kinderopvang voor het eerste kind en voor het tweede kind (en volgende kind(eren)) te verhogen met 5,8%. Dit betekent voor ouders met een toetsingsinkomen van minder dan € 18.177 dat zij 93% van de kinderopvangkosten voor het eerste kind en 94% voor het tweede (en volgende kind(eren)) niet zelf hoeven te betalen. Voor ouders met een toetsingsinkomen van € 107.115 en hoger is het minimale tegemoetkomingspercentage voor het eerste kind verhoogd van 18% naar 23,8%.

 

2.4.3.1 Maximum uurprijzen kinderopvang vanaf 2016

In 2016 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 6,89 (in 2015: € 6,84), voor buitenschoolse opvang € 6,42 (in 2015: € 6,38) en voor gastouderopvang € 5,52 (in 2015: € 5,48). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag verkrijgen.

 

Tip

Zorg dat u de kinderopvangtoeslag tijdig aanvraagt. U kunt de toeslag aanvragen voor de kinderopvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.

 

2.5 Pensioen en lijfrente

2.5.1 Afkoop woekerpolis minder zuur

Heeft u al dan niet noodgedwongen voor de afkoop van een woekerpolis gekozen. Houd er dan rekening mee dat u over de afkoopsom belasting en ook revisierente moet betalen. Dat pakt vaak onvoordelig uit. De afkoopwaarde van de polis kan op het afkoopmoment door beleggingsverliezen lager zijn dan de betaalde en afgetrokken premies of inleg. De minimumwaarderingsregel bepaalt echter dat de afkoopwaarde van de polis wordt gesteld op de afgetrokken premies. Hierover wordt vervolgens de belasting en de revisierente berekend. Dit is ongewenst nadelig vindt ook het kabinet.  Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2016 de minimumwaarderingsegel buiten toepassing te laten.

 

Let op

Vooruitlopend op deze wetswijziging is goedgekeurd dat u de minimumwaarderingsregel nu al buiten toepassing laat. Dat kan zelfs als de definitieve aanslag over het jaar waarin de afkoop plaatsvond al onherroepelijk vaststaat. U dient daartoe een verzoek om ambtshalve vermindering in bij de Belastingdienst.

 

2.6 Sociale zekerheid en arbeidsrecht

2.6.1 Premiekorting arbeidsgehandicapten voor doelgroep banenafspraak

Vanaf 1 januari 2016 komt er een premiekorting arbeidsgehandicapten bij, namelijk de gemeentelijke doelgroep banenafspraak aan toegevoegd  Hierdoor gaat de premiekorting arbeidsgehandicapten voor de bestaande gemeentelijke doelgroep (bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering krachtens de Wajong) omlaag van € 7.000 naar € 2.000 per jaar. Het bedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten voor het in dienst nemen van mensen met een WIA-uitkering wijzigt niet.

 

2.6.2 Nieuw loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen

Er wordt in 2017 ook een nieuw loonkostenvoordeel geïntroduceerd. Heeft u dan een werknemer in dienst met een uurloon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon, dan krijgt u maximaal

€ 2.000 per werknemer per jaar. Bedraagt het uurloon van de werknemer tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan ontvangt u maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. U moet de werknemer wel voor ten minste 1.248 verloonde uren in dienst hebben en de werknemer mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

 

2.6.3 Omvorming premiekortingen

De bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden vanaf 2018 omgevormd tot loonkostenvoordelen. Dit zijn tegemoetkomingen die u als werkgever voortaan moet stimuleren om deze werknemers in dienst te nemen. De tegemoetkomingen bedragen € 6.000 (nu nog € 7.000) per werknemer per jaar gedurende drie jaar.

 

Let op

U moet voor de loonkostenvoordelen - net als bij de premiekortingen - een doelgroepverklaring van de werknemer in uw administratie bewaren. De werknemer vraagt deze verklaring aan bij het UWV of de gemeente, afhankelijk van de uitkering die werd genoten voorafgaand aan de dienstbetrekking. De werknemer kan ook u als werkgever machtigen om dit te doen. Zodra u de doelgroepverklaring in uw bezit heeft, zet u een kruisje bij het loonkostenvoordeel in de loonaangifte. Met deze indicatie verzoekt u formeel om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel.

 

3          Tips, actie- en aandachtspunten najaar 2015

 

3.1 Tips, actie- en aandachtspunten voor alle ondernemers

3.1.1 Einde VAR per 1 januari 2016 – nu al overeenkomsten voorleggen?

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016. De Tweede Kamer is hiermee al akkoord gegaan. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, wordt  de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf volgend jaar bepaald door een systeem van modelovereenkomsten.

 

3.1.1.1 Overeenkomsten voorleggen?

Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst veel aanvragen verwacht, kunt u nu al overeenkomsten voorleggen. Overeenkomsten met toelichting kunt u mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl.

 

Als u een overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst stuurt, moet u naast enkele algemene gegevens ook het volgende aangeven:

1.     of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld;

2.     een volledig overzicht van alle afspraken;

3.     wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert;

4.     of de overeenkomst door bemiddelingtot stand is gekomen;

5.     welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden;

6.     eventuele richtlijnen of algemene voorwaarden.

 

Tip

Voordat u uw overeenkomst voorlegt, moet u eerst zelf (laten) beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking en of het nodig is om de overeenkomst voor te leggen. Vooral de punten 2, 3 en 4 zijn lastig te beoordelen. Welke overeenkomst kiest u? Om welke afspraken en omstandigheden gaat het? Wat is het onderscheid tussen bemiddeling en uitzenden? Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding? U kunt hiervoor de ‘Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking’ raadplegen. Let wel op: deze beleidsregels zijn niet uitputtend en beslissend. Vaak is er het nodige tegenin te brengen. We raden u daarom aan om voor de beoordeling van uw overeenkomst een deskundige in te schakelen.

 

3.1.2 Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 aangescherpt

Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Dat blijft zo tot 2016. Het kabinet heeft in de Autobrief 2.0 onder meer de wijzigingen uiteengezet voor de bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak. Kort samengevat komen die erop neer dat alleen de nul-emissieauto in de toekomst nog fiscaal  wordt gestimuleerd.

 

3.1.2.1 De nul-emissieauto van de zaak

De bijtelling voor het privégebruik van de nul-emissieauto van de zaak blijft 4% tot en met 2018. Vanaf 2019 wordt het bijtellingspercentage voor de nul-emissieauto met een catalogusprijs van € 50.000 of meer 22%, tenzij de auto uitsluitend op waterstof rijdt. Dit hogere percentage is van toepassing op het meerdere boven € 50.000. Een voorbeeld ter verduidelijking:

De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto van bijvoorbeeld € 80.000 bedraagt vanaf 2019 € 8.600, namelijk 4% bijtelling over € 50.000  is € 2.000 plus 22% over € 30.000 is € 6.600. Dit is 10,75% van de cataloguswaarde.

                                              

3.1.2.2 De hybride auto van de zaak

De fiscale stimulering van de hybride auto wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2016 wordt het bijtellingspercentage verhoogd naar 15%, in 2017 naar 17% en in 2018 naar 19%. Vanaf 2019 geldt voor deze auto hetzelfde bijtellingspercentage als voor alle andere auto’s van de zaak, namelijk 22%.

 

3.1.2.3 De zuinige auto van de zaak

De zuinige auto’s die nu nog een bijtellingpercentage hebben van 20% gaan in 2016 naar 21% en vanaf 2017 naar 22%. De auto’s die nu een bijtelling hebben van 25% gaan in 2017 naar 22%. Maar rijdt u al in een auto met een bijtelling van 25% en heeft u die voor 2017 niet vervangen, dan kan het zijn dat het bijtellingspercentage 25% geldt tot aan het einde van de gebruikelijke leasetermijn (60 maanden). De overgangsregeling (zie hierna) zou dan in uw nadeel werken. Het is nu nog niet helemaal duidelijk of dat wel de bedoeling is.

 

3.1.2.4 Overgangsregeling

De voornemens van het kabinet worden in het najaar opgenomen in een wetsvoorstel. Daarin wordt ook een overgangsregeling getroffen. Die houdt in dat het bijtellingspercentage dat geldt op het moment van de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto blijft gelden voor de periode gelijk aan de gebruikelijke leasetermijn (60 maanden).

 

3.1.3 Rentevoordeel personeelslening wordt belast

Verstrekt u als werkgever een renteloze lening aan uw werknemers voor (de aankoop of verbetering van) de eigen woning? In dat geval mag u nu nog het rentevoordeel op nihil waarderen. Vanaf 2016 komt deze vrijstelling (nihilwaardering) te vervallen. U geeft dan in de loonaangifte aan dat een werknemer een personeelslening heeft en dat het rentevoordeel bij hem/haar tegen het tabeltarief is verloond. Dit verloonde rentevoordeel wordt opgenomen in de voor-ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Omdat u als werkgever niet kunt bepalen welk deel van het rentevoordeel kan worden aangemerkt als aftrekbare eigenwoningrente (waardoor het gehele rentevoordeel tegen het tabeltarief wordt verloond), wordt de aftrekbaarheid van de rente bepaald bij de aangifte inkomstenbelasting van uw werknemer.

 

Let op

Het belasten van het rentevoordeel leidt ook tot verhoging van het loon voor de sociale verzekeringen. Voor zover het loon nog niet boven het maximumpremieloon (in 2015: € 51.976) lag, stijgt de grondslag voor de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Ook het dagloon voor de berekening van een uitkering stijgt. Bij de verrekening van de inkomsten uit dienstbetrekking met een uitkering wordt het rentevoordeel verrekend. Dit kan leiden tot een lagere uitkering.

 

Tip

De nihilwaardering blijft wel bestaan voor de personeelslening voor de aanschaf van een gewone of elektrische fiets of een elektrische scooter.

 

3.1.4 Meer tijd voor WAS-proof maken loonadministratie

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden, maar niet voor alle daarin vermelde maatregelen. De inwerkingtreding van met name de maatregelen die de nodige impact hebben op de inrichting van uw (salaris)administratie zijn uitgesteld tot 1 januari 2016. Dat zijn de onderdelen die betrekking hebben op de verplichting om het minimumloon giraal uit te betalen, het verbod op inhoudingen op ‒ en verrekeningen met ‒ het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook.

Op 1 juli 2015 zijn wel in werking getreden de openbaarmaking van de gegevens van de inspectie SZW (voorheen: de Arbeidsinspectie) en ook de ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon. In geval van onderbetaling heeft de werknemer die in een keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en aannemers werkt, de keuze om zijn eigen werkgever en/of andere opdrachtgevers binnen de keten hiervoor aansprakelijk te stellen.

 

Tip

Zorg dat u tijdig begint met de voorbereiding en aanpassing van uw (salaris)administratie zodat u boetes voorkomt.

 

3.1.5 Doe verzoek teruggaaf buitenlandse btw uiterlijk op 30 september 2015

Bent u btw-ondernemer en is aan u in 2014 buitenlandse btw in rekening gebracht door ondernemers in een andere EU-lidstaat? Die btw kunt u (laten) terugvragen via de Belastingdienst. U, of uw adviseur, logt daarvoor in op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2015 worden ingediend. Uitstel is niet mogelijk.

 

Tip

Wacht niet tot het laatste moment met het doen van het verzoek om btw-teruggaaf. De Belastingdienst verwacht topdrukte aan het eind van de maand. De website raakt daardoor mogelijk overbelast waardoor er problemen ontstaan bij het inloggen.

 

3.1.6 Let op de terugkeerpremie bij overstap van privaat naar publiek bestel

Bent u een (middel)grote eigenrisicodrager voor de ZW-flex en heeft u uw uitkeringslasten privaat verzekerd? In dat geval kunt u bij terugkeer naar het publiek bestel bij het UWV uw bestaande uitkeringslasten achterlaten bij uw private verzekeraar. Maar u krijgt dan sinds 1 januari van dit jaar wel te maken met een terugkeerpremie, waarbij u wordt verplicht om in de eerste 2 jaren na terugkeer 50% van de in uw sector geldende sectorpremies te betalen.

 

Tip

Laat daarom voordat u beslist terug te keren naar het publieke bestel eerst door een deskundige de premiegevolgen hiervan berekenen. Dit geldt met name als u in een sector valt met hoge sectorpremies ZW-flex. In het geval u beslist volgend jaar terug te keren naar het publieke bestel, zorg er dan voor dat u de terugkeeraanvraag vóór 1 oktober 2015 heeft ingediend.

 

Let op

Stapt u na 1 juli 2015 over van het private naar het publieke bestel, dan heeft dat vanaf 2017 gevolgen voor de hoogte van uw premie Werkhervattingskas. U betaalt dan niet meer de publieke terugkeerpremie, maar een premie Werkhervattingskas op basis van uw historisch verzuim.

 

3.1.7 Eigenrisicodrager worden of in het publiek bestel blijven?

Jaarlijks vragen werkgevers zich in september af: moet ik voor het volgende jaar wel of niet eigenrisicodrager worden of blijven voor de uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Of is terugkeer naar ‒ of blijven bij ‒ het UWV voordeliger? Het antwoord op die vraag is met name afhankelijk van een vergelijking tussen de publieke en private premies voor 2016. Het UWV heeft op 1 september jl. de cijfers gepubliceerd waaruit de publieke premies voor 2016 kunnen worden vastgesteld. In het algemeen gesproken blijven zowel de sectorpremies voor kleine werkgevers als de minimum- en maximumpremies voor (middel)grote werkgevers voor het jaar 2016 op een stabiel niveau.

 

 

 

Let op

De grondslagen voor de private en publieke verzekeringen ZW en WGA zijn vanaf 1 juli 2015 voor (middel)grote werkgevers vrijwel gelijk getrokken. Daardoor gaat u bij een voorgenomen overstap van een private naar een publieke verzekering vanaf het jaar 2017 mogelijk meer premie betalen dan nu.

 

Tip

U kunt de nieuwe publieke premies voor 2016 vaststellen uit de door het UWV gepubliceerde cijfers. De premie Werkhervattingskas kunt u berekenen via de premiewijzer op uwv.nl. Vervolgens kunt u de publieke premie vergelijken met de bestaande private premie, indien u in 2015 eigenrisicodrager bent. Óf u kunt een offerte opvragen voor een private premie bij een verzekeraar. Zo kunt u vervolgens besluiten of de bestaande verzekering moet worden gewijzigd voor 1 oktober 2015 (bij een overstap per 1 januari 2016) of voor 1 april 2016 (bij een overstap per 1 juli 2016). U kunt deze premievergelijking uiteraard ook aan een deskundige overlaten.

 

3.1.8 Verruiming premiekorting voor aannemen werkloze jongeren

De premiekortingsregeling voor het aannemen van werkloze jongeren van 18 tot 27 jaar is  per 1 juli 2015 uitgebreid. U kunt al gebruikmaken van de premiekorting van € 3.500 per jaar als u een werkloze jongere een arbeidscontract aanbiedt voor minimaal 24 uur per week gedurende tenminste 6 maanden. Tot 1 juli 2015 kwam u pas in aanmerking voor de premiekorting als u een jongere in dienst nam voor minimaal 32 uur per week gedurende tenminste 6 maanden. De overige voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven:

 

·         de werkloze jonger moet direct voorafgaand aan de arbeidscontract een WW- of bijstandsuitkering ontvangen;

·         u moet de jongere nog vóór 1 januari 2016 in dienst nemen;

·         u bent in het bezit van een doelgroepverklaring.

 

De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie. Met deze verklaring van het UWV (bij een WW-uitkering) of de gemeente (ingeval van een bijstandsuitkering) kunt u eenvoudig aantonen dat de werkloze jongere een uitkering ontving, voordat hij/zij bij u in dienst trad.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan ontvangt u de korting maximaal 2 jaar (totaal € 7.000) vanaf de indiensttreding van de jongere.

 

3.1.9 Opzegverbod ‘arbowerknemers’ in werking getreden

Schakelt u bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie of bij het verzuimbeleid eigen werknemers in? Nemen zij bijvoorbeeld ziekmeldingen aan, melden deze door aan de arbodienst en onderhouden zij contact met zieke collega’s? Veel mkb-werkgevers besparen zo op de kosten voor het arbobeleid. Dat is immers een stuk goedkoper dan de inhuur van externe deskundigen. Maar pas op: sinds 1 juli 2015 is een nieuw opzegverbod van kracht voor deze werknemers.

 

3.1.10 Pak arbeidsomstandigheden en scholing van uw werknemers aan

Wist u dat u als werkgever sinds 1 juli 2015 te maken krijgt met forse gevolgen bij onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden en scholing van uw werknemers? Bij ontslagverzoeken toetst het UWV of de rechter namelijk of u aan deze wettelijke inspanningen heeft voldaan. Onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden en/of scholing van uw werknemers kan leiden tot het niet honoreren van een voorgenomen ontslag of in gevallen van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, tot het toekennen van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding.

 

3.1.11 Gewijzigde ketenregeling

De maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden is sinds 1 juli jl. van 3 naar 2 jaar (de ketenregeling) gegaan. Dit betekent dat u gedurende twee jaar maximaal 3 contracten kunt aanbieden aan een werknemer. Het ‘nieuwe jaarcontract’ wordt daarom ook wel aangeduid als het ‘8-maandencontract’. Er start een nieuwe keten als de contracten onderbroken zijn met meer dan 6 maanden. Contracten met jongeren jonger dan 18 jaar of die een leer/werkopleiding volgen, vallen niet onder de ketenregeling.

 

3.1.12 Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is vanaf 1 juli jl. een transitievergoeding geworden die u bij ontslag verschuldigd bent aan werknemers met een vast dienstverband, maar ook aan werknemers met een tijdelijk dienstverband van ten minste 24 maanden. De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 jaar 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar en over de volgende 10 jaar 1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar. Er geldt een maximum van € 75.000 of (indien het jaarsalaris hoger is) een jaarsalaris. Hierop past u de groene tabel toe voor bijzondere beloningen.

 

3.1.13 Transitievergoeding voor kleine werkgevers

Bent u een kleine werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers en verkeert uw bedrijf in zwaar weer? U kunt dan tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling bij de Wet werk en zekerheid als u na 1 juli 2015 werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. U betaalt dan een veel lagere transitievergoeding omdat bij de berekening van de hoogte van die vergoeding niet het hele arbeidsverleden van de ontslagen werknemer meetelt, maar slechts het arbeidsverleden vanaf 1 mei 2013.

 

Let op

U moet uw slechte financiële situatie wel kunnen aantonen. Het is daardoor niet zo eenvoudig om voor de regeling in aanmerking te komen. Het UWV WERKbedrijf kan worden verzocht om uw slechte financiële situatie te bevestigen. U moet kunnen aantonen dat:

·         het nettoresultaat over de 3 voorafgaande boekjaren (voordat de arbeidsovereenkomst eindigt) kleiner is dan nul. Bestaat uw onderneming korter, dan vormt de kortere periode het referentiekader;

·         er sprake is van een negatief eigen vermogen;

·         de current ratio lager is dan 1 (dit getal drukt de liquiditeit van uw bedrijf uit in de mate waarin uit vlottende activa (voorraden, debiteuren etc.) de kortlopende schulden kunnen worden betaald. Is dit getal lager dan 1, dan is uw bedrijf financieel niet gezond).

 

3.1.14 Gewijzigde route ontslagaanvraag

U kon tot 1 juli jl. zowel bij de kantonrechter terecht voor een ontslagaanvraag als bij het UWV WERKbedrijf. Ontslagaanvraag bij het UWV had het voordeel dat u meestal geen ontslagvergoeding hoefde te betalen. Dat was alleen aan de orde als uw werknemer een procedure hiervoor aanspande bij de kantonrechter wegens kennelijk onredelijk ontslag en hij van de rechter gelijk kreeg. Sinds 1 juli 2015 is het strakker bepaald bij wie u uw ontslagaanvraag moet indienen. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf. Ontslag om andere redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren of een ontwrichte arbeidsrelatie) vraagt u aan bij de kantonrechter.

 

3.1.15 Wijzigingen in de WW

Bent werkloos en gaat u vanuit de WW werken voor een lager loon dan vóór uw werkloosheid, dan mag u 30 cent van elke verdiende euro houden. Niet de gewerkte uren maar de inkomsten worden verrekend met de WW. Deze regeling geldt niet als u al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering had. Verder merken we op dat sinds 1 juli 2015 al na zes maanden werkloosheid elke baan passend werk is, ongeacht het opleidingsniveau of salaris.

 

3.1.16 Nieuw: bedenktermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wilt u met uw werknemer een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst sluiten? In dat geval moet u daarin sinds 1 juli 2015 een bedenktermijn van 14 dagen opnemen of uw werknemer daarvan binnen 2 dagen op de hoogte brengen. Als u dat vergeet, dan heeft uw werknemer 21 dagen de tijd om de getekende overeenkomst te ontbinden. Dat mag zonder opgaaf van redenen. U moet de verklaring van de werknemer binnen de termijn van 21 dagen hebben ontvangen. U bent niet verplicht om een (transitie)vergoeding aan te bieden, maar de nieuwe transitievergoeding kan mogelijk wel richtsnoer zijn bij het treffen van een regeling met uw werknemer.

 

3.1.17 Wijzigingen AOW-er

U hoeft als werkgever geen transitievergoeding te betalen als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opzegt op en na de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook hoeft u geen ontslagvergunning meer aan te vragen. Vervolgens kunt u voordat de overeenkomst van rechtswege afloopt op de AOW-gerechtigde leeftijd, aansluitend 3 nieuwe arbeidscontracten afsluiten voor bepaalde tijd voor maximaal 24 maanden. Er is inmiddels nieuwe wetgeving in de maak die deze periode uitbreidt. Ook komt er een wijziging aan die de periode van de loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-er verkort naar 13 weken.

 

3.2 Tips, actie- en aandachtspunten voor ondernemers zonder BV

3.2.1 Verbetering bescherming pensioen zzp-er op komst

Bent u zzp-er en moet u een beroep doen op de bijstand, dan moet u eerst uw pensioenpot aanspreken voordat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Staatssecretaris Klijnsma van SZW vindt dit niet redelijk. Zij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die het pensioenvermogen van zzp-ers beter beschermd. Daarin staat dat u uw pensioenvermogen niet hoeft aan te spreken tot een bedrag van € 250.000 als u een beroep moet doen op de bijstand. Verder krijgen werknemers die zzp-er zijn geworden meer tijd – 9 in plaats van 3 maanden – om te beslissen of zij willen blijven deelnemen in het pensioenfonds van hun laatste dienstbetrekking.

 

3.3 Tips, actie- en aandachtspunten voor ondernemers met BV

3.3.1 Wijziging regels verzekeringsplicht DGA

U bent als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werknemer van uw eigen BV. Bent u ook statutair bestuurder, dan bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat u niet-verzekerd bent, vindt u in de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’. Deze regeling is verouderd en wijzigt daarom per 1 januari 2016. De bestaande regeling wordt dan ingetrokken zonder overgangsrecht. Met de nieuwe regeling is beoogd dat het merendeel van de bestuurders van vennootschappen de bestaande situatie kunnen continueren zonder dat aanpassing van de statuten daarvoor nodig is. Bedoeld is om de bestaande praktijk te verduidelijken en alleen waar nodig aan te passen in verband met wetgeving en rechtspraak.

 

Let op

Ook in de aangepaste regeling is het uitgangspunt dat wanneer u als DGA voldoende zeggenschap heeft over uw BV en u daardoor uw eigen ontslag kunt voorkomen, u dan niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. In de nieuwe regeling is duidelijker vastgelegd dat ook een bestuurder van een holding-BV die indirect zeggenschap heeft in een werk-BV, als niet-verzekerde DGA kan worden aangemerkt.

 

3.3.2 Nog steeds veel onduidelijk over wijziging pensioen in eigen beheer

Heeft u een pensioen in eigen beheer? Daarin komt verandering per 1 januari 2016. Dat is althans de streefdatum van de staatssecretaris. Hij heeft twee alternatieven aangedragen voor het pensioen in eigen beheer: de ouderdagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OEB). De OBR is een regeling binnen de vennootschapsbelasting, waarbij uw BV jaarlijks ten laste van de winst een bedrag toevoegt aan een pensioenreserve. Met de opgebouwde pensioenpot koopt u op pensioendatum een lijfrente. Tijdens de opbouwfase behoort de pensioenreserve echter tot het eigen vermogen van de BV. U bent niet verplicht om dit ook voor pensioen te gebruiken. Dat is wel het geval bij pensioenopbouw via de OEB. U bouwt deze pensioenpot op via jaarlijkse inhouding op uw loon. De pensioenpot komt als schuld op de balans van uw BV te staan en wordt op pensioendatum gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.

 

Let op

Welk alternatief het gaat worden is onduidelijk. De staatssecretaris geeft wel een voorkeur aan voor de OEB. Tegelijkertijd acht hij het ook niet ondenkbaar dat de bestaande pensioenaanspraken blijven bestaan en worden bevroren. Ook is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren in het geval u als DGA al een pensioenuitkering van uw BV ontvangt. Gezien de onduidelijkheid die er nog steeds bestaat, is het zeer de vraag of de gewenste inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2016 wordt gehaald.

 

3.4 Tips, actie- en aandachtspunten alle belastingbetalers

3.4.1 Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 aangescherpt

Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Dat blijft zo tot 2016. Het kabinet heeft in de Autobrief 2.0 onder meer de wijzigingen uiteengezet voor de bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak. Kort samengevat komen die erop neer dat alleen de nul-emissieauto in de toekomst nog fiscaal  wordt gestimuleerd. Voor meer informatie over de verschillende bijtellingscategorieën verwijzen we u naar 3.1.2.1 tot en met 3.1.2.4 in deze septemberbrief.

 

3.4.2 Nog extra aflossen op de eigenwoningschuld

Bij enkele banken kunt u dit jaar nog gebruikmaken van een ruimere boetevrije aflossing op uw hypotheek als uw woning ‘onder water’ staat. Dat is het geval als uw hypotheekschuld hoger is dan de WOZ-waarde van uw woning. U mag dan boetevrij aflossen tot deze lagere WOZ-waarde van uw woning. Normaal gesproken is die boetevrije aflossing gelimiteerd tot 10 of 20% van de hypotheeksom. Check bij uw bank of dit ruimere aflossingsbeleid geldt en los nog dit jaar extra af. Dit is waarschijnlijk het laatste jaar waarin dit nog kan. Een bijkomend voordeel is dat u met de extra aflossing uw box 3-vermogen verlaagt.

 

3.4.2.1 Let op bij spaar- en bankspaarhypotheken

Heeft u een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek, dan heeft u een hypotheek met daaraan gekoppeld een spaartegoed. U spaart belastingvrij voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Onder voorwaarden is ook de uitkering belastingvrij. Een van die voorwaarden is dat u het spaartegoed daadwerkelijk gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Als u de schuld (deels) heeft afgelost, zal het vrijkomende spaarsaldo mogelijk de resterende eigenwoningschuld overtreffen. In zoverre is het vrijkomende spaarsaldo dan niet vrijgesteld, maar progressief belast in box 1. Extra aflossen is vooral zinvol bij een aflossingsvrije hypotheek.

 

3.4.2.2 Beperking renteaftrek bij latere verhuizing

Bent u van plan nog te verhuizen ? Een aflossing op uw hypotheek betekent dat uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek bij een latere verhuizing mogelijk wordt beperkt door de werking van de bijleenregeling. Uw eigenwoningreserve (verschil tussen netto verkoopprijs van uw verkochte woning en uw hypotheek) is groter door de aflossing op de eigenwoningschuld. U wordt geacht deze reserve te herinvesteren in uw nieuwe woning. In zoverre heeft u geen renteaftrek voor de nieuwe eigenwoningschuld.

 

3.4.3 Vraag tijdig voorlopige aanslag aan en betaal minder box-3-belasting

Bepaalde belastingschulden komen niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. U kunt hieraan ontkomen door de inspecteur te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Door de betaling van het bedrag van de aanslag vermindert uw banktegoed en dus de grondslag van box 3. Legt de inspecteur echter de aanslag niet tijdig op, dan kunt u niet tijdig betalen en dus kunt u de belastingschuld niet in aanmerking nemen in box 3.

 

3.4.3.1 Tegemoetkoming

U kunt echter gebruikmaken van een tegemoetkoming. Als u vóór 1 oktober 2015 schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag verzoekt (of door uw adviseur laat verzoeken), mag u de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari 2016 als betaald beschouwen bij de berekening van de grondslag van box 3.

 

3.4.4 Profiteer dit jaar nog van de afkoopregeling levenslooptegoed

Heeft u in 2013 besloten om door te sparen in uw levensloopregeling tot uiterlijk 2021? In dat geval krijgt u dit jaar (net als in 2013) de kans om uw levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20%. Ook doorsparen tot uiterlijk 2021 blijft mogelijk. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat u op 31 december 2013 had. Het meerdere is belast in box 1. De belastingheffing loopt via uw werkgever. Bij opname mag u ook de levensloopverlofkorting benutten. U hoeft het tegoed niet alleen te gebruiken voor verlof; het is vrij besteedbaar. Bij opname ineens kan het voorkomen dat u in een hoger marginaal tarief terechtkomt. Wellicht is het gespreid opnemen van het tegoed in die situatie voordeliger.

 

Let op

Opname ineens van het totale tegoed heeft - naast gevolgen voor de belastingheffing in het jaar van opname - ook effect op andere heffingen en toeslagen. Zo verhoogt de opname ineens uw toetsingsinkomen voor uw recht op huur-, zorg- en/of  kinderopvangtoeslag. Hierdoor krijgt u minder toeslag. Een positief effect is dat de opname ook de premiegrondslag voor de jaar- en reserveringsruimte verhoogt. U kunt daardoor een extra storting doen in bijvoorbeeld een lijfrente(bankspaar)product.

 

3.4.5 Belastingvrije schenking 2014 nog besteden aan renovatie

Heeft u vorig jaar een belastingvrije schenking (maximaal € 100.000) voor de eigen woning ontvangen? Als u die schenking wil besteden aan onderhoud en/of verbetering van een eigen woning, dan kan dat nog tot 1 januari 2017, mits de woning eind 2014 een eigen woning was.

 

3.4.6 Nederlanders in Duitsland met bedrijfspensioen- of lijfrente-uitkering opgelet

Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking. Dat heeft gevolgen voor u als u een bedrijfspensioenuitkering uit Nederland heeft of een Nederlandse lijfrente-uitkering of een socialezekerheidsuitkering. Nu worden deze uitkeringen laag belast in Duitsland, maar vanaf 1 januari 2016 heft Nederland als deze uitkeringen tezamen meer bedragen dan € 15.000. Dat geldt ook als u een in Nederland opgebouwd pensioen of lijfrente hebt ondergebracht bij een Duits pensioenfonds of een Duitse lijfrenteverzekeraar. De uitkerende instantie houdt vanaf 1 januari 2016 Nederlandse loonbelasting in op uw pensioen- of lijfrente- en/of socialezekerheidsuitkering. Vanaf 1 januari 2016 geldt voor bedrijfspensioenuitkeringen en lijfrente-uitkeringen onder voorwaarden wel gedurende 6 jaar een lager oplopend tarief van maximaal 10% in 2016 tot 30% in 2021. 

 

Tip

De uitkerende instantie houdt bij de inhouding van loonbelasting geen rekening met dit tijdelijk lagere tarief. De te veel ingehouden loonbelasting kunt u terugvragen in Nederland door een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Het is ook mogelijk om vanaf 2016 een voorlopige teruggaaf te vragen.

 

3.4.6.1 Doe een beroep op de overgangsregeling

Er is een overgangsregeling getroffen voor al ingegane pensioen- en lijfrente-uitkeringen. Deze uitkeringen vallen nog tot 1 januari 2017 onder het voordelige Duitse belastingregime. Deze regeling treedt niet automatisch in werking. U moet er een beroep op doen. Als het goed is, heeft u hierover een brief gehad van de Belastingdienst. Als u de brief vóór 8 oktober 2015 ondertekent en terugstuurt, dan kunt u volgend jaar van de overgangsregeling gebruikmaken.

 

Let op

Heeft u gebruikgemaakt van de overgangsregeling in 2016, dan is uw bedrijfspensioenuitkering en/of uw lijfrente-uitkering vanaf 2017 nog 6 jaar laag belast in Nederland. Let wel, een eventuele socialezekerheidsuitkering (AOW, WIA etc.) telt dus wel mee voor de toets aan de grens van

€ 15.000, maar valt zelf niet onder het lagere tarief. Dat geldt ook voor Nederlandse overheidspensioenuitkeringen, afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten en andere inkomsten die u uit Nederland ontvangt.

 

4          Onlangs in werking getreden wet- en regelgeving

 

4.1 AOW-leeftijd versneld omhoog

De AOW-leeftijd wordt jaarlijks stapsgewijs verhoogd van 65 tot 67 jaar. Tot voor kort was het de bedoeling dat in 2023 de AOW-leeftijd van 67 jaar zou worden bereikt. Daarin is verandering gekomen. Er is een wetsvoorstel aangenomen waarin de AOW-leeftijd sneller wordt verhoogd. In 2018 ligt de AOW-leeftijd al bij 66 jaar en in 2021 bij 67 jaar. De tijdelijke overbruggingsregeling voor mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd een AOW-gat hebben, wordt langer voortgezet, waarschijnlijk tot 2023.

 

5          Aanhangige wet- en regelgeving

 

5.1 Minder en korter partneralimentatie

De alimentatieduur en de hoogte van de alimentatie worden naar beneden bijgesteld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie. Strandt uw huwelijk al binnen 3 jaar, dan bestaat er geen recht op partneralimentatie. Gaat u na 3 jaar scheiden, dan is de duur van de alimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Als uw kinderen echter jonger zijn dan 12 jaar of als u als alimentatieplichtige partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan kan hiervan worden afgeweken.

De hoogte van alimentatie wordt niet meer gericht op een vergoeding voor inkomensverlies, maar meer voor de achterstand op de arbeidsmarkt die is ontstaan doordat één van de partners minder inzetbaar was voor de arbeidsmarkt.

 

Let op

Op lopende alimentatieverplichtingen blijven de huidige regels van toepassing. De nieuwe wetgeving gaat gelden voor alimentatieverplichting die ontstaan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. U kunt afspraken met elkaar maken om van deze wettelijke regeling af te wijken, bijvoorbeeld bij huwelijkse voorwaarden.

 

5.2 Ook de kinderalimentatie gaat op de schop

Ook de kinderalimentatie gaat waarschijnlijk wijzigen. Er ligt hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Daarin staat dat voortaan beide ouders moeten bijdragen aan de kinderalimentatie en niet alleen de meest verdiende ouder. Ook de verdeling van de zorg krijgt meer invloed op de hoogte van de alimentatie. Verder wordt voorgesteld om de alimentatieleeftijd te verlagen van 21 tot 18 jaar. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor kinderen die studeren. Voor deze kinderen loopt de alimentatieplicht door tot zij 23 jaar zijn.

 

5.3 Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Er wordt een nieuwe poging gedaan om de wettelijke gemeenschap van goederen te bepreken. Enkele jaren geleden strandde een poging daartoe. In het nieuwe wetsvoorstel wordt voorgesteld om de algemene gemeenschap van goederen te beperken tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had voor het huwelijk, giften en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen van partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. Als u niet vastlegt wat uw vermogen was voordat u in het huwelijk trad of als u de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet administreert, dan wordt er van uit gegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. U zult dan moeten bewijzen dat dit niet zo is.

 

5.4 Naam curator al bekend vóór faillietverklaring

Als uw onderneming failliet dreigt te gaan, kunt u al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. U bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop van eventuele gezonde onderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs, als de kans op behoud van werkgelegenheid. Rechters passen deze handelwijze in de praktijk al veel toe zonder dat hiervoor een wettelijk kader bestaat. Dat kader komt er met het onlangs ingediende wetsvoorstel ‘Wet continuïteit onderneming I’.

 

Een failliet verklaarde onderneming kan te maken krijgen met leveranciers die niet meer willen leveren, klanten die wegblijven en werknemers die zo snel mogelijk op zoek gaan naar een andere baan. Zo kan uw bedrijf in korte tijd stil komen te liggen en daalt de waarde van uw onderneming, waardoor de kans op een doorstart kleiner wordt. De stille voorbereidingsfase tot aan de faillietverklaring moet dit effect ondervangen.

 

5.5 Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd

Bent u erfgenaam, dan kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding bent u dat ook met uw privévermogen. U kunt al onbewust zuiver aanvaarden doordat u spullen van de erflater meeneemt of een schuld van de erflater erkent. De regeling voor zuivere aanvaarding wordt nu zo aangepast dat daarvan pas sprake is als u goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule die uw privévermogen beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. Dit alles staat in het onlangs ingediend Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.